Schuljahr 2023/24

5a 2023/24 KV: Stefan Satzger
5a 2023/24 KV: Stefan Satzger
5b 2023/24 KV: Linda Hagspiel
5b 2023/24 KV: Linda Hagspiel
6a 2023/24 KV: Maria Beier
6a 2023/24 KV: Maria Beier
6b 2023/24 KV: Antonia Walter
6b 2023/24 KV: Antonia Walter
7a 2023/24 KV: Alice Rößle
7a 2023/24 KV: Alice Rößle
7b 2023/24 KV: Martin Schindele
7b 2023/24 KV: Martin Schindele
8a 2023/24 KV: Julian Schofer
8a 2023/24 KV: Julian Schofer
8b 2023/24 KV: Barbara Höß
8b 2023/24 KV: Barbara Höß
RS09 2023/24 KV: Kathrin Schlüter
RS09 2023/24 KV: Kathrin Schlüter
RS10 2023/24 KV: Korbinian Brunnhuber
RS10 2023/24 KV: Korbinian Brunnhuber
5a 2022/23 Klassenvorstand: Maria Beier
5a 2022/23 Klassenvorstand: Maria Beier
5b 2022/23 Klassenvorstand: Antonia Walter
5b 2022/23 Klassenvorstand: Antonia Walter
6a 2022/23 Klassenvorstand: Alice Rößle
6a 2022/23 Klassenvorstand: Alice Rößle
6b 2022/23 Klassenvorstand: Martin Schindele
6b 2022/23 Klassenvorstand: Martin Schindele
7a 2022/23 Klassenvorstand: Julian Schofer
7a 2022/23 Klassenvorstand: Julian Schofer
7b 2022/23 Klassenvorstand: Barbara Höß
7b 2022/23 Klassenvorstand: Barbara Höß
8a 2022/23 Klassenvorstand: Kathrin Schlüter
8a 2022/23 Klassenvorstand: Kathrin Schlüter
8b 2022/23 Klassenvorstand: Sarah Spreen
8b 2022/23 Klassenvorstand: Sarah Spreen
Walser Realschulklasse 9 2022/23 Klassenvorstand: Korbinian Brunnhuber
Walser Realschulklasse 9 2022/23 Klassenvorstand: Korbinian Brunnhuber
Walser Realschulklasse 10 2022/23 Klassenvorstand: Kristin Mathis-Grabherr
Walser Realschulklasse 10 2022/23 Klassenvorstand: Kristin Mathis-Grabherr
5a 2019/20
5a 2019/20
5b 2019/20
5b 2019/20
6a 2019/20
6a 2019/20
7a 2019/20
7a 2019/20
7b 2019/20
7b 2019/20
8a 2019/20
8a 2019/20
8b 2019/20
8b 2019/20
RS 9 2019/20
RS 9 2019/20
RS 10 2019/20
RS 10 2019/20
5a 2018/19
5a 2018/19
6a 2018/19
6a 2018/19
6b 2018/19
6b 2018/19
7a 2018/19
7a 2018/19
7b 2018/19
7b 2018/19
8a 2018/19
8a 2018/19
8b 2018/19
8b 2018/19
RS 9 2018/19
RS 9 2018/19